KVK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TURAN PLASTİK AMBALAJ MADDELERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, yazılı amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda web sitemiz aracılığı ile temin edilen “ad-soyad, e-mail adresi, IP Adresi, Log Kayıtları” gibi kişisel verileriniz; veri sorumlusunun meşru menfaatleri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak; Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları şeklinde alıcı gruplarına aktarılabilir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Web sitemiz vasıtasıyla yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, iletişim bölümünde bulunan forma vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle TURAN PLASTİK AMBALAJ MADDELERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak TURAN PLASTİK AMBALAJ MADDELERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş., İlgili Kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak tarafımıza başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak tarafımıza iletmeniz durumunda talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edebilecektir.

 

 

BİZDEN HABERDAR OLMAK VE BÜLTENİMİZ İÇİN
Mail Adresiniz